YARDIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İLİ

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

SOSYAL İŞLER VE YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve özürlülere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi sosyal yardımlar ile özürlü merkezlerinin oluşturulması, kadın ve çocuk korunma evleri açılması, meslek ve beceri kazandırma ve diğer sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar ile bu hizmet ve yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a)Ayni yardım                       : Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbî araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

b) Belediye                            : İstanbul İli Arnavutköy Belediyesini,

c) Belediye Başkanı             : Arnavutköy Belediye Başkanını,

ç) Belediye Encümeni         : Arnavutköy Belediye Encümenini,

d) Belediye Meclisi               : Arnavutköy Belediye Meclisini,

e) Müdürlük                : Arnavutköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

f) Nakdi yardım                    :Müracaatçıya bu Yönetmelik kapsamında yapılacak para ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki, akıllı kart kontörü yardımını,

g) Sosyal hizmetler               :Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü,

ğ) Sosyal yardım                  :Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımları,

h) Özürlü                                :Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,

ı) Özürlühizmetbirimleri: Özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere belediye bünyesinde kurulacak özürlü merkezi içinde oluşturulan hizmet birimlerini,

            İfade eder.

Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar

MADDE 5- (1)Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır:

a)      Belediye, hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Beldede yaşayan yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütür, geliştirir ve bu amaçla sosyal tesisler kurabilir.

b)      Bu Yönetmelik kapsamına giren sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin faaliyetler, belediyenin denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkıları ve katılımı da gözetilerek bir bütünlük içinde yürütülür.

c)      Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.

            ç)  Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınarak belirlenir.

d)     Sosyal hizmetler, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün, muhtaç, yoksul ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmet sunumu insan haysiyet ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilir.

e)      Sosyal hizmetlerin ücretsiz yürütülmesi esastır. Ancak hizmetin niteliği gereği ücret alınması zorunlu olan durumlarda, Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre ücret alınabilir.

Sosyal yardımlara ilişkin genel esaslar

MADDE 6- (1) Belediye bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

a)   Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur. Yıl içerisinde yapılacak sosyal yardımların toplam tutarı, bütçenin %1,5’inigeçemez.

b) Belediye ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını artırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.

c)   Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, özürlü, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

ç) Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

 

İKİNCİ KISIM

Sosyal Yardımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımdan Yararlanma Usul ve Esasları

Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı

MADDE 7- (1) Aşağıda belirtilen kişilerin belediyece yapılacak sosyal yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır:

a)Belediye sınırları içinde ikamet eden muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve özürlü kişiler,

b)      Belediye sınırları içindeki kamuya ait ilköğretim, lise ve yükseköğretim ve benzeri eğitim kurumlarında eğitimini sürdürmekte olan yardıma muhtaç öğrenciler,

c)Yangın, sel, deprem ve benzeri afetlere maruz kalmış olup ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,

(2) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç, ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik bir sorununun çözümünde ona yardımcı olunmasıdır.

(3) Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilir. Yapılacak ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır.

Başvuru

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar müdürlüğe başvurur.

(2) Başvuru olmasa dahi, basında yer alan veya zabıta birimlerince ya da muhtarlıkça tespit edilip belediyeye bildirilen yoksul, muhtaç, özürlü, kimsesiz ve düşkünlere de re’sen yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE  9- (1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yardıma muhtaç olduğuna dair fakirlik ihtiyaç ilmühaberi

b) Müdürlükçe lüzum duyulan sağlık kurulu raporu, gelir durumu, ihtiyacı ispat ve benzeri muhtaç durumda olduğunu gösterir bilgi ve belgeler

(2) Ancak müdürlüğün uygun görmesi halinde, zabıta veya müdürlük personeli marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucu durumu ve kimliği tespit edilenlerden başkaca belge istenmeksizin yardım yapılabilir. Belediye sınırları içinde oturan ve yetkili makamlarca verilmiş yeşil karta sahip kişilerden ayrıca fakirlik ihtiyaç ilmühaberi istenmez.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İnceleme ve Değerlendirme

 

Başvuruların incelenmesi

MADDE 10- (1) Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak, gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak sosyal inceleme raporu düzenlenir.

(2) Sosyal inceleme raporunda başvuranların genel durumları, isteklerivle ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları müdürlükçe sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere “Değerlendirme Kurulu”na gönderilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar, belediye başkanınca görevlendirilecek başkan yardımcısının başkanlığında, biri kültür ve sosyal işler müdürü olmak üzere iki müdür ve diğer ikisi de yine belediye başkanı tarafından belirlenecek encümenin seçilmiş üyelerinden oluşan 5 kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür.

(2) Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Başkan gerekli görmesi durumunda süresinden önce üyeleri değiştirebilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Değerlendirme Kurulunun toplantı ve karar nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

(4) Değerlendirme Kurulu, başkanın çağrısı üzerine gerekli oldukça toplanır.

(5) Sosyal hizmet ve yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için, kültür ve sosyal işler müdürlüğü uhdesinde yeteri kadar büro personeli görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur.

Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri

            MADDE 12- (1) Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)      9 uncu maddeye uygun olarak sosyal yardım talebiyle belediyeye müracaat eden veya belediyece tespit edilen yoksul ve muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk görüşü vermek

b)      Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanacak kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında harcama yetkilisinin kararına esas olmak üzere uygunluk görüşü vermek

c)      Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak toplu gıda, barınma, yakacak, eğitim bursu gibi ayni/nakdi sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, belediyeye yapılan yardım başvuruları, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek

ç) Belediye Başkanının sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nakdi Yardımlar

Nakdi yardım

MADDE 13- (1) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve özürlülere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdi yardımların miktarı ve süresi müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir.

(2) Belediye sınırları içinde meydana gelen yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görenlere, Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılabilir.

(3) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Değerlendirme Kurulu kararı ile nakdi yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki, akıllı kart kontörü dağıtılabilir ve/veya üçüncü kişilere dağıttırılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapılabilir. Alışveriş yapılan merkezlere kupon, kontör karşılığı meblağ ödenebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ayni Yardımlar

Ayni yardım

MADDE 14- (1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu Yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye, ilaç, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri ve buna benzer her türlü sağlık hizmetleri için ayni yardımlarda bulunulabilir ve bu amaçla belediye, başkan veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından onaylanacak protokol çerçevesinde özel sağlık kuruluşları ile işbirliğine gidebilir.

(2) Gıda, yakacak, kırtasiye, giyecek gibi temel ihtiyaç konusu ayni yardımlar, Müdürlüğün teklifi üzerine Değerlendirme Kurulunca belirlenecek sayı, içerik ve miktarda, harcama yetkilisinin talimatı ile yapılabilir.

(3) İlaç, tıbbi araç-gereç, özürlüler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi ayni yardımlarda, ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin resen yapacağı tespit üzerine, Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü ve harcama yetkilisinin onayı ile yardımda bulunulabilir.

(4) Ayni yardımlar, muhtaç ve yoksullara her gün ücretsiz ekmek dağıtılması ve benzeri yardımlar gibi süreli veya kırtasiye, ilaç, gıda, yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

(5) Ayni yardımdan yararlanacak kişilerden, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen evraklar istenir. İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için okul müdürlüklerince öğrencinin durumuna dair verilen bilgi ve belge yeterlidir.

(6) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yapılabilir.

(7) Ayni yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

Ayni yardımlarda satın alma işlemleri

MADDE 15- (1) Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu Yönetmelikle tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

Ayni yardımların dağıtımı

MADDE  16- (1) Belediyece bu Yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere kamu ihale kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye malzemesi ve benzeri ayni yardımlar, belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir. Ayni yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde yaptırılabilir. Temel ihtiyaç konusu yardımlar, ihtiyaç maddelerinin belediyece temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde belediyece bastırılacak alışveriş çeki verilmesi şeklinde yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sosyal Hizmetler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Özürlü Merkezleri

Özürlü merkezleri ve hizmet birimleri

MADDE 17-(1)Belediye,özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere müdürlük bünyesinde özürlüler merkezi ve bu merkeze bağlı özürlüler hizmet birimlerini oluşturur.

(2) Özürlüler merkezi; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan özrü ortadan kaldırmak veya özürlülüğün etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, özürlüye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, meslekî ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak; evinde, işinde ve sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve özürlünün toplum ile bütünleşmesi amacıyla gerekli koruyucu, tıbbî, meslekî, eğitsel, rekreasyonal ve psiko-sosyal hizmetleri bu merkez bünyesinde oluşturulacak özürlü hizmet birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmeye çalışır.

(3) Özürlüler hizmet birimlerinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar hakkında, içişleri bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Bu birimler, faaliyetlerini özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürürler. Belediye, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak, özürlülere yönelik faaliyetlerle ilgili özürlüler dernek ve vakıfları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

(5) Belediye; özürlülere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Koruma Evleri

Koruma evleri

MADDE 18- (1)Belediye sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olup, korunmaya muhtaç kişilerin geçici barınma, beslenme, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihtiyaçlara göre Müdürlüğün teklifi ve Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü üzerine encümen kararı ile “koruma evleri” açar. Koruma evleri ile ilgili yapılacak giderler belediye bütçesinden karşılanır.

Kadın koruma evleri

MADDE  19- (1)Kadın koruma evleri, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olup, korunmaya muhtaç kadınların geçici barınma, beslenme, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 08.05.2001 tarih ve 24396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliği hükümlerine uyulmak suretiyle kurulur.

Kadın koruma evlerine kabul edilecek kadınlar

MADDE 20- (1) Kadın koruma evlerinden aşağıda belirtilen kadınlar yararlanabilir:

a)   Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar,

b) Boşanma veya eşinin ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksulluk içine düşmüş kadınlar,

c)   Evlilik dışı hamile kalan ya da çocuk sahibi olan, ailesi tarafından dışlanan kadınlar,

ç) Uyuşturucu ve alkol bağımlısı iken, tedavi görerek alışkanlıklarını terk etmiş olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgeleyen kadınlar,

d) Cezaevinden yeni çıkmış veya benzer nedenlerle yardıma muhtaç ve desteğe ihtiyacı olan kadınlar,

e)   Fiziksel şiddete maruz kalarak, eşiyle anlaşamayıp evini terk eden ya da terk edilen yardıma muhtaç kadınlar.

Kadın koruma evlerine kabul edilmeyecek kadınlar

MADDE 21- (1)  Aşağıdaki durumda olan kadınlar koruma evlerine kabul edilemez:

a)      Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan kadınlar,

b)      Fuhuşu meslek edinmiş olan kadınlar,

c)      Hükümlü olan ya da adli mercilerde hakkında arama, tutuklama, yakalama kararı verilen kadınlar,

ç)   Ruh sağlığı bozuk ya da zihinsel özürlü olan kadınlar,

d)     Korunmaya muhtaç çocuk tanımı içinde değerlendirilebilecek kadınlar,

e)      Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlılar, işini yapmaya engel özürlü olan kadınlar,

f)       Bulaşıcı ve sürekli tedavi gerektiren ağır hastalığı olan, sürekli bakıma ihtiyacı olan kadınlar.

            Başvuru 

MADDE 22- (1) Kadın korunma evine kabulünü isteyen kadınlar, aşağıdaki belgeler ile müdürlüğe müracaat ederler.

a)      Dilekçe,

b)      Evli ise aile cüzdanı sureti,

c) Kadının bulaşıcı veya sürekli ruhsal hastalığının bulunmadığı, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmadığına dair sağlık raporu.

Kadın koruma evlerine kabul

MADDE 23-(1) Koruma evlerine kabul için belediyeye başvuran kadınlarla ilgili, müdürlük uzmanlarınca ön görüşme ve zabıta veya müdürlük personeli marifetiyle de sosyal araştırma yapılarak bir rapor tanzim edilir.

(2) Müdürlükçe düzenlenecek teklif rapor ve Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü üzerine yetkili makamın onayı ile kadınlar, koruma evlerine kabul edilirler. Koruma evine kabulü yapılan her kadın için aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir dosya hazırlanır.

a)   Başvuru dilekçesi

b) Ön görüşme formu

c)   Sosyal araştırma raporu

ç) Değerlendirme Kurulu uygunluk görüşü

d) Kadının bulaşıcı, sürekli ruhsal hastalığının bulunmadığı, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmadığına dair sağlık raporu

e)   Kadının koruma evi kurallarına uyacağını bildirir belge

f)   Kadının sorunlarının çözüme yönelik yazışma, belge, form, tutanak ve raporlar

g) Koruma evine anneleri ile kabul edilen çocuklarla ilgili belge ve raporlar

ğ) Koruma evinden ayrılacak kadın için son değerlendirme raporu

h) Koruma evinden ayrılan kadınlardan sosyal durumlarının izlenmesi gerekli olanlarla ilgili raporlar

Kalınacak süre

MADDE 24- (1) Kadınların koruma evinde kalma süresi azami üç aydır. Bu süre, Değerlendirme Kurulunun düzenlediği gerekçeli rapora dayanılarak, üçer aylık dönemler halinde en fazla iki defa uzatılabilir.

 (2) Koruma evinde kalan kadınların 0-12 yaş arasındaki çocukları da koruma evine kabul edilir. 12 yaşın üstündeki çocuklar, Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü üzerine yetkili makamın onayı ile koruma evlerine kabul edilirler.

Çocuk koruma evleri

MADDE 25- (1) Belediye çocuk koruma evleri, eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalışan 18 yaşından küçük çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulur.

(2) Çocuk koruma evlerinde, temel olarak 03/07/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 45 inci ve 5 inci maddeleri gereğince çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik danışmanlık hizmetleri yürütülür. Bu amaçla, çocuk koruma evlerinde hizmet görecek çocuk gelişimi uzmanları, psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı ve benzeri personel Belediye Başkanınca görevlendirilir.

(3) Belediyece çocuklara yönelik olarak yürütülecek hizmetlerde, çocuğun veli veya vasisinin yazılı izni veya 03/07/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümlerine göre, hakkında çocuk hâkimince koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmiş çocuğun, Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından belediyeye resmî olarak bildirimi aranır.

(4) Belediye, çocukların rehabilitasyonu ve eğitimi ile ilgili olarak, Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile yapılacak protokoller çerçevesinde bu kurumca yapılan yardım ve destek taleplerini imkânlar ölçüsünde karşılamaya çalışır.

(5) Belediye zabıta memurlarınca tespit edilen korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç çocuklar derhal Çocuk Esirgeme Kurumu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirilir.

Kimsesizler evi

MADDE 26-(1) Belediye zabıta müdürlüğünce tespit edilen ve 18 yaşını doldurmuş olup, çocuk sığınma evlerinden faydalanma imkânı bulunmayan her yaşta barınmaya ve bakıma ihtiyacı bulunan, aşağıda belirtilen kabul şartlarını yerine getiren kişilerin, 3 ay süre ile rehabilitasyonları ve topluma yeniden kazandırılmaları sağlanır.

Kimsesizler evi kabul şartları:

1.      Başvuru dilekçesi

2.      Öngörüşme formu

3.      Sosyal araştırma raporu

4.      Değerlendirme Kurulu uygunluk görüşü

5.      Sağlık raporu

Meslek ve beceri kazandırma kursları

MADDE 27-(1) İlçemiz genelindeki işsiz veya herhangi bir mesleği bulunmayan vatandaşlara meslek ve beceri kazandırmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir, bu amaçla meslek ve beceri kazandırma kursları açılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Giderin Gerçekleştirilmesi

Harcama talimatı             

MADDE 28- (1)Bütçenin sosyal hizmet ve yardım ödeneğinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Muhasebe yetkilisi

MADDE 29-  (1)Sosyal hizmet ve yardım harcamalarına ilişkin işlemlerin muhasebe yetkilisi, belediye muhasebe yetkilisidir.

Gerçekleştirme belgeleri ve ödeme işlemleri

MADDE 30-(1) Sosyal hizmet ve yardım giderlerinin mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, harcama yetkilisi tarafından bir memur, kredi mutemedi olarak görevlendirilir.

(2) Sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması işi, gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılır.

(3) Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalaması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

Ödeme yapılacak kişiler

MADDE 31-(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak nakit yardım ödemeleri, hak sahibine veya duruma göre vekiline, velisine veya vasisine makbuz veya imza karşılığında yapılır. Ödemenin yapılacağı kişi, aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir.

(2) Yapılacak yardımı özürlü, yaşlı, hasta ve benzeri nedenlerden dolayı bizzat kendileri alamayacak durumda olanlar için; bu kişilerin, kimlik fotokopilerini eklemek suretiyle verecekleri imzalı vekâlet karşılığında vekil tayin edecekleri kişilere ödeme yapılabilir. Bu tür vekâletlerde noter onayı aranmaz. Kanuni temsilcilere yapılacak ödemelerde, kanuni temsilcinin tayinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı zorunludur. Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine bağlanır. Ödemelerin hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde; hak sahibinin, müdürlükçe onaylanmış yazılı talebi gerekir.

Ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler

MADDE 32- (1) Bütçeden nakden yapılacak yardım harcamalarında, ödeme emri belgesi düzenlenir.

(2) Ödeme belgesi en az iki nüsha düzenlenir. İlk nüshası, kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe biriminde, ikinci nüshası ise eki kanıtlayıcı belgelerin ikinci nüshası veya onaylı suretleri ile birlikte harcamanın yapıldığı birimde saklanır.

(3) Kanıtlayıcı belgeler, sosyal yardım harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir.

(4) Bütçeden nakden yapılacak sosyal yardım ödemelerinde; ödeme belgesine, yardım yapılacak kişinin başvuru evrakları, Değerlendirme Kurulunun raporu, ödemenin yapıldığına dair makbuz suretleri, ödeme yapılanların nüfus cüzdan fotokopileri ile yetki belgeleri ve gerekli görülen diğer belgeler kanıtlayıcı belge olarak eklenir.

Kayıt, takip ve kontrol sistemi

MADDE 33-(1) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde, uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer belediyelerden, muhtarlıklardan veya kaymakamlıklardan yardım alınıp alınmadığına dair bilgi istenebilir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Belediye sınırları dışına yapılabilecek sosyal yardımlar

MADDE 34-(1) Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereğince, belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, belediye başkanınca bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir. Yardımlar ayni ve nakdi olabilir.

(2) Belediye, gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç-gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar, belediye bütçesinden karşılanır.

Yürürlük              

MADDE 35-(1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36-(1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.